Deklaracja dostępności

drukuj

Deklaracja dostępności

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Data publikacji strony internetowej: 26.07.2011r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 9.11.2021r.
 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest w trakcie modernizacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 9.11.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest Grażyna Homa, adres e-mail: . Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 17 862-85-07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Filharmonii im. Artura Malawskiego  w Rzeszowie spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla publiczności pozbawione jest barier architektonicznych i odbywa się głównymi drzwiami od strony parkingu.Szerokie drzwi umożliwiają swobodne wejście do budynku. Przed budynkiem znajdują się dwie szerokie pochylnie umożliwiające łatwy podjazd dla wózków inwalidzkich. W razie konieczności możliwy jest podjazd samochodu osobowego bezpośrednio pod drzwi wejściowe.Przy wejściu, na parterze znajduje się kasa biletowa, szatnia, a w głębi foyer przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na niewielką różnicę poziomów, dostęp do toalety umożliwia pochylnia.
 

Opis dostępności korytarzy i schodów.

Szerokie korytarze i foyer pozwalają na swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku Filharmonii Podkarpackiej. Umożliwiają dotarcie do kasy biletowej, foyer, szatni, Sali Koncertowej, Sali Kameralnej i toalety. Dostęp do części administracyjnej
i przeznaczonej dla artystów jest ograniczony. Na Salę Koncertową można dostać się z dwóch  poziomów.  W łatwy sposób można na nią wjechać wejściem głównym zlokalizowanym na poziomie 0. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego, na wysokości rzędu IX znajdują się dwa miejsca dla osób poruszających się na wózkach. Opieką nad osobami ze szczególnym potrzebami przybywającymi na koncerty do Filharmonii zajmują się pracownicy obsługi imprez.

 

Opis pozostałych dostosowań.

Przy wejściu głównym znajduje się tablica graficzna opisująca rozmieszczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych na terenie Filharmonii.

Mając na uwadze osoby niepełnosprawne, szklane drzwi na foyer oklejono znakami logo
w celu uniknięcia kolizji poprzez  poprawę ich widoczności.

Udostępniono odpowiednią liczbę łatwo dostępnych siedzisk na terenie foyer.
 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Filharmonia Podkarpacka dysponuje obszernym parkingiem zlokalizowanym bezpośrednio przy wejściu głównym. W bliskości wejścia są wyznaczone dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności, istnieje możliwość podjazdu samochodu z osobami niepełnosprawnymi bezpośrednio pod wejście. W przypadku przyjazdu zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość udostępnienia niewielkiego parkingu zlokalizowanego na tyłach budynku Filharmonii.
 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. do Filharmonii Podkarpackiej może wejść osoba z psem asystującym. Podczas koncertu może zająć miejsce w loży.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Filharmonia zapewni możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online  po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

Kalendarium

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

2011. Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego

Powered by: CMS Edito

Realizacja: Ideo,